Säännöt

Yhdistyksen nimi on Korson Omakotiyhdistys ry. 
Sen kotipaikka ja toimialue on Vantaa.
Näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys.
Yhdistys on Suomen Omakotiliitto ry:n jäsenyhdistys.
Se on suomenkielinen.

Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu eikä se voi jakaa jäsenilleen toiminnasta mahdollisesti
syntynyttä ylijäämää.
Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana
- valvoa omakotitalon, vapaa-ajanasunnon sekä pienkiinteistön omistajien oikeudellisia, taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia etuja sekä
- edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä
- vaikuttaa elinympäristön laatuun sekä
- edistää ja kehittää myös luonnon-, ympäristön ja kulttuuriarvojen suojelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- pitää yhteyttä toimialansa paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin
- seuraa toimialaansa vaikuttavien asioiden kehittymistä paikallisella tasolla
- osallistuu toimikenttänsä asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksen-tekoa
- valvoo alueensa järjestäytymisen kehittämistyötä
- tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäseniään neuvoin ja ohjein
- edustaa jäsenkuntaansa sekä
- järjestää koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia
- voi julkaista jäsenlehteä
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä 
- hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja osakkeita

Jäsenyyttä koskevat määräykset
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on omakotitalon, paritalon, rivitalon, vapaa-ajan asunnon tai muun kiinteistön omistaja tai osakkeenomistaja tai henkilö, joka on omakotitoiminnasta kiinnostunut.
Hakemus on esitettävä yhdistyksen hallitukselle.
Hakija sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä sen toimielinten päätöksiä.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kahden (2) kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Toimeenpaneva elin on hallitus.
Se voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

Yhdistyksen kokoukset 
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti, sanomalehti-ilmoituksella tai kotisivuilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Ilmoituksen tulee sisältää kokouksen aika ja paikka.
Ylimääräisen kokouksen osalta kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin helmi - huhtikuussa (kevätkokous) ja loka - marraskuussa (syyskokous) sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Se on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä jonkin asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.
Äänioikeus kokouksissa on jäsenillä ja kunniajäsenillä. Kullakin jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni.

Kevätkokouksessa

- käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta 
kirjallisesti esittämät asiat
- valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliitto ry:n liittokokoukseen ja mahdolliset ehdokkaat 
Suomen Omakotiliitto ry:n hallitukseen sekä valtuustoon

Syyskokouksessa 

- vahvistetaan jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten 
- päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- päätetään hallituksen jäsenmäärästä
- valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi 
erovuoroisten tilalle
- valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin ja paikallisjärjestön kokouksiin ja 
hallitukseen sekä
- valitaan (1-2) tilintarkastajaa ja (1-2) varatilintarkastajaa sekä
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

Yhdistyksen hallitus
10§
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4 - 10 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muut tarpeelliseksi katsotut henkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheen-johtaja mukaan luettuna on läsnä.
Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja sen jäsenistä puolet kerrallaan on vuosittain erovuorossa.

Jäsenmaksu
11§
Yhdistys kerää jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
12§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Toiminta- ja tilikausi
13§
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätösasiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
14§
Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.

15§
Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan Suomen Omakotiliitto ry:lle tai yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.

Yleisiä säännöksiä
16§
Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 14§:ssä mainituissa tapauksissa. 
Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista
jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä.
Puhe- ja läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.